Slovník pojmov

A

Amenorea

vynechanie menštruácie. Primárna amenorea je absencia nástupu menštruačného krvácania po 16. roku života ženy. Sekundárna amenorea je vynechanie menštruácie na viac ako 3 mesiace. Príčina môže byť fyziologická (tehotnosť, dojčenie,  menopauza), ale môže byť aj prejavom ochorenia (ťažký stres, hormonálna porucha, nedostatočná výživa, po šoku, tzv. pásmová choroba vznikajúca pri cestovaní lietadlom, atď).

Anamnéza

história zdravotného stavu pacienta od detstva až po súčasnosť. Ide o získanie údajov o prekonaných ochoreniach a ich liečbe, o súčasnom zdravotnom stave a  o ochoreniach vyskytujúcich sa v pokrvnom príbuzenstve.

Andrológia

lekársky odbor, ktorý sa zaoberá chorobami mužských reprodukčných orgánov, ich liečením a prevenciou. Okrem iného rieši aj poruchy erekcie, plodnosti a ejakulácie.

Anovulácia

stav, pri ktorom nedochádza k ovulácii. V danom menštruačnom cykle žena netvorí alebo neuvoľňuje zrelú pohlavnú bunku – oocyt (vajíčko) do brušnej dutiny.

Asistovaná reprodukcia

medicínsky odbor zameraný na diagnostiku a liečbu porúch plodnosti pomocou špeciálnych liečebných metód.

Asistovaný zonálny hatching (AZH)

embryologická mikromanipulačná technika, pri ktorej sa na malom mieste naruší obal embrya (zona pellucida) tesne pred jeho prenosom do maternice, čím sa uľahčí kontakt embrya so sliznicou maternice a podporí jeho uhniezďovanie.

Aspirácia a extrakcia spermií

tiež MESA/TESE, sú operačné zákroky, pri ktorých sa spermie odoberajú chirurgicky priamo z mužských reprodukčných orgánov. Pristupuje sa k nim v prípade, že ejakulát muža neobsahuje žiadne spermie. Spermie sa odoberajú zo semenníkov (TESE) alebo nadsemenníkov (MESA).

Asthenozoospermia

znížená pohyblivosť spermií v ejakuláte.

Azoospermia

neprítomnosť spermií v ejakuláte.

B

Biopsia endometria

Biopsia (alebo odobratie vzorky tkaniva) výstelky dutiny maternice je vyšetrenie, ktoré je odporúčané v prípade opakovaného zlyhania embryotransferu. Vykonáva sa v druhej (luteálnej) fáze cyklu za účelom získať informáciu o správnej prestavbe sliznice maternice (štruktúra sliznice, rast žliazok). U niektorých žien prestavba môže byť nedostatočne hormonálne podporená (napr. nedostatočná tvorba progesterónu), alebo spojená s inou hormonálnou poruchou. Toto vyšetrenie sa môže vykonať bez celkovej anestézy (odsatie vzorky tenkou pipetou), alebo v celkovej anestéze v spojení s optickým vyšetrením dutiny maternice – hysteroskopiou.  Lekár Vám odporučí ideálny spôsob odberu, ktorý je vhodný práve vo vašom prípade. Výsledkom je cielená a individuálna príprava na ďalší kryoembryotransfer spojená s hormonálnou liečbou zvyšujúcou šancu na otehotnenie.

C

Cervix

krčok maternice. Časť maternice, ktorá vyúsťuje do pošvy a cez ktorú odchádza menštruačná krv. Taktiež ním po pohlavnom styku prechádzajú spermie do dutiny maternice a následne do vajíčkovodov.

Cysta

vačok, dutina s rôznym, najčastejšie tekutým obsahom. Často sa vyskytuje na vaječníku.

Cystická fibróza

mukoviscidóza, vrodená porucha recesívneho génu. Pri tomto ochorení sú postihnuté hlavne pľúca a tráviaca sústava. Charakterizujú ju chronické zmeny v pľúcach a vysoká koncentrácia elektrolytov v pote, z čoho vyplýva i ľudový názov „ slané deti“. Zmenené pľúcne tkanivo ľahko postihne infekcia. Hlieny sú husté, blokujú vývody rôznych orgánov, najmä pankreasu a pečene. V 5-10% prípadov sa ochorenie prejaví už u novorodencov. Ak sa toto ochorenie v rodine vyskytlo aspoň raz, riziko ďalšieho výskytu je 25%. Na zistenie postihnutia plodu sa využíva prenatálna diagnostika. Ochorenie sa nedá vyliečiť, liečba je zameraná na zmiernenie príznakov. Pacienti zomierajú na ťažké infekčné komplikácie.

D

Darcovstvo spermií

procedúra, pri ktorej sa spermie získavajú od darcu a uložia sa do banky spermií. Darca musí spĺňať viacero podmienok. Musí byť v dobrom zdravotnom stave, mať nadpriemerné hodnoty spermiogramu a musí podstúpiť testy na infekčné, sexuálne prenosné a genetické ochorenia.

Darcovstvo oocytov (vajíčok)

procedúra, pri ktorej  žena poskytne svoje oocyty inej žene za účelom ich oplodnenia metódami asistovanej reprodukcie. Túto možnosť najčastejšie využívajú ženy s predčasným zlyhaním funkcie ovárií, s nízkou kvalitou vlastných oocytov, po prekonanej onkologickej liečbe, alebo ženy s genetickým ochorením.

Darcovstvo embryí

procedúra, pri ktorej pár poskytne svoje embryá inému páru za účelom asistovanej reprodukcie. Využívajú ju páry, kde u jedného alebo u oboch partnerov zlyháva tvorba pohlavných buniek, alebo sú nízkej kvality, prípadne sú partneri nositeľmi závažného geneticky prenosného ochorenia.

E

Ejakulát

tekutina, ktorá sa uvoľňuje z močovej trubice muža pri pohlavnom styku, pri masturbácii, alebo spontánne v spánku (polúcia), zväčša pri orgazme.

Embryo

zárodok, ktorý vzniká po prvom rozdelení oplodneného oocytu (zygoty). Pôvodne jediná bunka prechádza procesom brázdenia (delenia) cez štádium moruly (4. deň vývoja) a blastocysty (5. deň vývoja), ktorá sa uhniezďuje (niduje) do sliznice maternice.

EmbryoGlue®

transferové médium podporujúce implantáciu. Svojim zložením napodobňuje prostredie maternice v období implantácie. Je obohatené o sacharidy, aminokyseliny a pomerne vysokú koncentráciu hyaluronanu, ktoré podporujú embryo počas transferu a implantácie.

EmbryoScope

inkubátor so vstavanou kamerou na nepretržité monitorovanie vývoja embryí. Na základe pozorovania umožňuje objektívne zhodnotiť kvalitu embryí a vybrať embryo s najvyššou pravdepodobnosťou zahniezdenia.

Embryotransfer (ET)

prenos embrya, resp. niekoľkých embryí tenkou plastovou slamkou (katétrom) do dutiny maternice. Ide o krátky nebolestivý výkon bez anestézie.

Endometrium

sliznicová výstelka dutiny maternice, ktorej hrúbka závisí od fázy menštruačného cyklu. U netehotnej ženy sa v podobe menštruačného krvácania cyklicky odlučuje. Počas tehotnosti poskytuje priestor na uhniezdenie placenty a výživu plodu.

Endometrióza

ochorenie žien v reprodukčnom období, ktoré je pomerne častou príčinou sterility. Znamená ektopický výskyt endometriálneho tkaniva , t.j. mimo bežnej lokality, ktorou je len dutina maternice. Často postihuje rôzne oblasti vnútorného genitálu, ale môže sa vyskytovať aj mimo neho. Pri postihnutí vaječníkov vytvára typické „čokoládové cysty“. Príčina nie je známa, diagnózu možno zistiť počas laparoskopie.

Estrogén

hlavný ženský pohlavný hormón zo skupiny steroidov. Tvoria ho prevažne bunky rastúcich folikulov v ženských vaječníkoch. Jeho vylučovanie  sa mení v závislosti od fázy menštruačného cyklu. Estrogény ovplyvňujú látkovú premenu, podmieňujú vznik sekundárnych pohlavných znakov u ženy (rast prsníkov, ochlpenie ženského typu, ukladanie tuku v typicky ženských partiách, atď).

F

Fertilita

plodnosť, schopnosť otehotnieť trvá u zdravej ženy približne do 45. roku života.

Fertilizácia

proces oplodnenia oocytu (vajíčka) spermiou.

Folikul

guľovitý útvar, dutinka na vaječníku, vyplnená folikulárnou tekutinou, v ktorej sa vyvíja vajíčko. Okrem toho folikulárne bunky produkujú ženské pohlavné hormóny. Zásoba folikulov v ženskom vaječníku je definitívna už pri narodení dievčatka – 200 000 – 400 000. Folikuly spolu s oocytmi rastú, k ovulácii však dozreje asi len 400 z nich. Väčšina z nich počas života ženy podľahne atrézii (zanikne). Po vyčerpaní zásoby folikulov nastupuje u ženy menopauza.

Folikulometria

meranie počtu a veľkosti folikulov ultrazvukom. Robí sa za účelom stanovenia predpokladanej ovulácie buď v spontánnom menštruačnom cykle, alebo v cykle s hormonálnou podporou.

FSH

folikulostimulačný hormón. Partí do skupiny gonádotropínov. Je produkovaný podmozgovou žľazou (hypofýzou). Stimuluje rast folikulov a oocytov (vajíčok) v ováriách (vaječníkoch), a tým aj produkciu ženských pohlavných hormónov.

G

Gaméty

mužské a ženské pohlavné bunky, spermie a oocyty (vajíčka).

GnRH

gonádotropný releasing hormón. Je produkovaný časťou mozgu, ktorá sa nazýva hypotalamus. Stimuluje uvoľňovanie hormónov hypofýzou – gonádotropínov.

Gonádotropíny

pohlavné hormóny vylučované hypofýzou, regulujúce funkciu ženských a mužských pohlavných žliaz.

H

HCG

ľudský choriový gonádotropín je hormón, ktorý sa do krvi ženy uvoľňuje po uhniezdení embrya do sliznice maternice. Je jedným z prvých biochemických ukazovateľov tehotnosti. Možno ho stanovovať aj v domácich podmienkach z moču, alebo laboratórne z moču aj krvi.

Hyfosy

vyšetrenie dutiny maternice a vajíčkovodov pomocou sonograficky kontrastnej tekutiny. Po jej podaní cez krčok maternice možno sonograficky sledovať jej priebeh dutými časťami genitálneho traktu. Využíva sa na diagnostiku  nepravideľností dutiny maternice, vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov. Ide o ambulantné vyšetrenie, výsledok je známy bezprostredne po vyšetrení.

Hysterosalpingografia (HSG)

vyšetrenie dutiny maternice a vajíčkovodov pomocou jódovej kontrastnej tekutiny za použitia RTG žiarenia. Výpovednosť vyšetrenia je porovnateľná s HyFoSy. Vyšetrenie sa robí ambulantne.

Hysteroskopia

endoskopická zobrazovacia metóda, ktorá umožňuje vyšetriť kanál krčka maternice, dutinu maternice a odstupy vajíčkovodov pomocou kamery zavedenej do maternice. Získaný obraz hodnotí operatér voľným okom prostredníctvom obrazovky monitora.  Okrem diagnostiky nepravideľností týchto častí vnútorného genitálu umožňuje súčasne ich aj operačné riešenie. Používa sa na diagnostiku a odstránenie polypov sliznice maternice, podslizničných myómov, operačné riešenie vrodených vývojových chýb maternice, atď. Ide o operačný výkon v krátkodobej celkovej anestézii.

ICSI

intracytoplazmatická injekcia spermie do oocytu (vajíčka). Ide o mechanické vpravenie jednej spermie do oocytu pomocou mikroihly pod špeciálnym mikroskopom pomocou mikromanipulátora. Je najúčinnejšou metódou pri liečbe ťažších foriem mužskej neplodnosti.

Idiopatická sterilita

sterilita, ktorej príčinu sa nepodarilo zistiť v súčasnosti dostupnými diagnostickými metódami.

IUI

intrauterinná inseminácia. Ide o metódu asistovanej  reprodukcie, pri ktorej sa aplikujú spermie do dutiny maternice v období ovulácie. K oplodneniu oocytu (vajíčka) dochádza v tele ženy, resp. vo vajíčkovode. Robí sa v spontánnom cykle, alebo v cykle s hormonálnou indukciou (podporou) ovulácie. Je vhodnou metódou na liečbu sterility pri ľahších poruchách spermiogramu, anovulácii, pri sterilite spôsobenej tvorbou protilátok proti spermiám v cervikálnom (krčkovom) hliene ženy, atď. Predpokladom úspešnosti tejto liečebnej metódy je priechodnosť minimálne jedného vajíčkovodu.

IVF

„in vitro fertilisation“, oplodnenie v skúmavke. Liečebná metóda asistovanej  reprodukcie, pri ktorej k oplodneniu oocytu (vajíčka) dochádza v laboratórnych podmienkach, t.j. mimo tela ženy. Ide o komplexný proces, ktorému spravidla predchádza hormonálna stimulácia ženy za účelom dozretia viacerých oocytov. Nasleduje odber oocytov a ich oplodnenie spermiami v laboratóriu. Proces končí prenesením embrya (embryí) do dutiny maternice po 2 – 3, resp. 5 dňoch od odberu oocytov.

K

Kryokonzervácia

procedúra, pri ktorej sa pohlavné bunky alebo embryá, ktoré sa nepoužijú bezprostredne na oplodnenie alebo vloženie do maternice, zamrazujú v špeciálnych prístrojoch s programovaným postupným znižovaním teploty až na -196 °C. Umožňuje sa tým ich uchovanie na prakticky neobmedzený čas.

Kryoembryotransfer (KET)

prenos rozmrazených embryí katétrom do maternice. Pri tomto výkone je potrebné hormonálne pripraviť sliznicu maternice ženy na prijatie rozmrazeného embrya.

L

Laparoskopia

endoskopická zobrazovacia metóda, realizovaná počas operačného výkonu v celkovej anestézii. Z malého rezu v oblasti pupka umožňuje zavedenie kamery do dutiny brušnej a prostredníctvom obrazovky monitora priame vizuálne hodnotenie anatomických štruktúr v celej dutine brušnej a v oblasti malej panvy, kde sú uloženú vnútorné pohlavné orgány. Okrem hodnotenia nepravidelností vnútorného genitálu (zrastov v okolí maternice, vaječníkov, vajíčkovodov a okolitých orgánov, cýst na vaječníku, ložísk endometriózy, atď.) umožňuje súčasne aj ich operačnú korekciu. Počas LSK možno vyšetriť aj priechodnosť vajíčkovodov (chromopertubácia). Podaním farebne označenej tekutiny cez krčok do maternice sa pomocou optiky laparoskopu pozoruje plnenie vajíčkovodov tekutinou a ich vyprázdňovanie do dutiny brušnej. LSK sa spomedzi endoskopických metód považuje za zlatý štandard v diagnostike ženskej sterility.

LH

luteinizačný hormón. Spolu s FSH patrí do skupiny gonádotropínov, t.j. hormónov produkovaných hypofýzou. U žien vyvoláva dozrievanie a uvoľnenie oocytu (vajíčka) z ovária (vaječníka). U mužov stimuluje tvorbu mužských pohlavných hormónov.

M

MESA

mikrochirurgický odber spermií, odsatie tekutiny z nadsemenníka u muža, ktorého ejakulát neobsahuje žiadne spermie. Takto získané spermie sa používajú na oplodnenie oocytov metódou ICSI.

N

Neplodnosť

Podľa WHO sa neplodnosť definuje ako neschopnosť páru dosiahnuť počatie alebo graviditu po uplynutí jedného roka pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku. U žien nad 35 rokov sa odporúča vyšetrovať a liečiť sterilitu už po šiestich mesiacoch neúspešného snaženia. U žien nad 40 rokov ihneď.

O

Odber oocytov (OPU, Pick up)

oocyty (vajíčka), ktoré po hormonálnej stimulácii dozreli vo folikuloch, sa odsajú z vaječníkov (ovárií) vpichom cez pošvu pod ultrazvukovou kontrolou. Folikulárna tekutina s oocytmi sa zbiera do skúmavky, ktorá sa odovzdáva do embryologického laboratória. Zákrok sa robí v krátkej celkovej anestézii. Komplikácie počas odberu oocytov sú zriedkavé, zvyčajne sa obmedzia len na slabé krvácanie z pošvy po vpichu ihly. Oddychový čas po výkone trvá približne dve hodiny.

Oligozoospermia

znížená koncentrácia, počet spermií v ejakuláte.

Oocyt

ženská pohlavná bunka, vajíčko. Je produktom vaječníka ženy.

Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS)

komplikácia vznikajúca pri nadmernej reakcii ovárií na hormonálnu stimuláciu. Prejavuje sa zväčšením vaječníkov, bolesťami brucha, pocitom nafúknutého brucha, hromadením tekutiny v dutine brušnej, rastúcim objemom brucha, zníženým výdajom moču, nutkaním na vracanie, vracaním, atď. Môže mať rôzny stupeň závažnosti. Ľahšia forma odoznieva zväčša za pár dní, závažnejšia za 2-3 týždne.

Ovárium

vaječník, ženská pohlavná žľaza, v ktorej sa tvoria ženské pohlavné bunky – oocyty a ženské pohlavné hormóny.

Ovulácia

uvoľnenie zrelého oocytu z ovária. Ide o krátke obdobie (12-24h), počas ktorého môže žena otehotnieť.

P

PGD/PGS    

predimplantačná genetická diagnostika/predimplantačný genetický skríning je vyšetrenie genetickej výbavy embrya pred jeho vložením do maternice. Pri diagnostike sa u embrya pátra po ochorení, ktorého nositeľom je jeden z rodičov. Pri skríningu u embrya vyšetrujeme numerické chyby (chyby v počte) chromozómov.

Predĺžená kultivácia (PK)

dlhší čas kultivácie a sledovania embrya v laboratórnych podmienkach (zväčša 5 dní od oplodnenia oocytu spermiou) umožňuje vybrať na transfer embryo s vyššou pravdepodobnosťou nidácie (uhniezdenia).

Progesterón

ženský pohlavný hormón, ktorý sa tvorí v žltom teliesku ovária, v malom množstve aj v nadobličkách. Je dominantným hormónom druhej, sekrečnej fázy menštruačného cyklu (t.j. od ovulácie po menštruáciu). Jeho účinok spočíva v prestavbe sliznice maternice, ktorá sa pripravuje v prípade gravidity na uhniezdenie embrya. Spolu s estrogénmi pripravuje prsnú žľazu na tvorbu mlieka.

S

Spermia

mužská pohlavná bunka. Tvorí sa v semenníkoch muža.

Spermobanka

zariadenie, v ktorom sú v tekutom dusíku pri teplote -196 °C uložené spermie. Po rozmrazení sú pripravené na použitie v procese asistovanej reprodukcie.

Spermiogram

popis kvality ejakulátu muža. Je základnou metódou na vyšetrenie mužskej plodnosti. Vyšetruje sa po spracovaní čerstvého ejakulátu hneď po jeho skvapalnení. Pod mikroskopom sa hodnotí viacero parametrov – objem ejakulátu, pH, koncentrácia spermií, pohyblivosť spermií, ich morfologický tvar, prímes nežiaducich buniek, atď. Pred týmto vyšetrením sa odporúča 1-3-dňová pohlavná zdržanlivosť.

Sterilita

neplodnosť (definícia viď vyššie). Príčinou môže byť ženský (hormonálne poruchy, endometrióza, nepriechodnosť vajíčkovodov, vrodené vývojové chyby genitálu, atď), mužský (odchýlka v spermiograme, atď.) aj kombinovaný faktor. V súčasnosti sa lieči zväčša metódami asistovanej reprodukcie.

Stimulácia

hormonálne pôsobenie na ováriá (injekčnými preparátmi alebo vo forme tabliet) za účelom rastu jedného alebo viacerých folikulov. Zvyčajne predchádza výkonom asistovanej reprodukcie.

T

TESE

mikrochirurgický odber spermií t.j. odobratie vzorky tkaniva semenníka u muža, ktorého ejakulát neobsahuje žiadne spermie. Takto získané spermie sa používajú na oplodnenie oocytov metódou ICSI.

Teratozoospermia

zvýšený podiel morfologicky patologických (nesprávne anatomicky tvarovaných) spermií v ejakuláte.

Testis

semenník t.j. mužská pohlavná žľaza, v ktorej sa tvoria mužské pohlavné bunky – spermie a mužské pohlavné hormóny.

Testosterón

je mužský pohlavný hormón, ktorý sa vytvára v semenníkoch. U ženy sa v menších množstvách tvorí v ováriách a v nadobličkách.

U

Ultrazvukové vyšetrenie

nazývané aj sonografické, je neinvazívna metóda získavania obrázkov z vnútra ľudského tela pomocou vysokofrekvenčných zvukových vĺn. Zvukové vlny sa odrážajú od hraníc dvoch rôzne hustých prostredí a zobrazujú vizuálny obraz v reálnom čase. Zachytenie obrázkov umožňuje sledovať jednotlivé štruktúry plodu, pohyb vo vnútorných orgánoch, tok krvi, činnosť srdca, či rastúci plod.

Uterus

maternica, vnútorný pohlavný orgán ženy.

Z

Zona pellucida

glykoproteínový obal oocytu, produkovaný samotným oocytom v priebehu vývoja oocytu. Slúži na selekciu (výber) spermií a zabraňuje polyspermii – oplodneniu oocytu viacerými spermiami. V štádiu blastocysty sa embryo z obalu uvoľní, aby mohlo dôjsť k uhniezdeniu v sliznici maternice.

Zygota

oplodnený oocyt. Delením buniek sa z nej vyvíja embryo.

Žlté teliesko

corpus luteum – je dočasná žľaza s vnútorným vylučovaním, ktorá vzniká po prasknutí folikulu a uvoľnení zrelého oocytu (ovulácii). Vrchol svojej činnosti dosahuje 20. – 22. deň cyklu. Okrem malého množstva estrogénov vylučuje najmä progesterón. Ak žena otehotnie, mení sa na tehotenské teliesko a bráni menštruácii. Ak k oplodneniu nedôjde, žlté teliesko zaniká.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7438

enfants sont nés avec notre aide

7438

children conceived with our help

7438

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina