Práva pacientov

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na:

• ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
• informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
• podanie žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie,
• informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o
  možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej
  starostlivosti,
• odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona možno
  poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o:
  a) neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas získať alebo
     ho možno predpokladať,
  b) ochranné liečenia uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe
     rozhodnutia súdu,
  c) ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným
     spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
  d) ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu,
     ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo
     svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
• rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
• zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o
  skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným
  predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
• zmiernenie utrpenia,
• humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,
• na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevťahuje na:
• osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
• žiadateľa o azyl,
• osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného
  predpisu,
• osobu, ktorá je príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej
  informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže,
  Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa
  služobný orgán alebo služobný úrad.

Ak sa pacient domnieva, že mu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa
domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je
nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne. Poskytovateľ je
povinný písomne informovať pacienta o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania
žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.


VITA NOVA kongres

7504

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina