Etický kódex

Bod 1. 
Na prvom mieste záujmu pracovníkov Centra pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu je pacient – pacientka, pár pacientov.

Bod 2. 
Poslaním pracovníkov GYN – FIV-u je vykonávať svoju službu pre pacientov profesionálne, s ľudskosťou a plným nasadením a to bez ohľadu na národnosť, rasu, vyznanie, spoločenské postavenie pacienta. Vzhľadom na špecifickosť Centra pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu pracovníci centra mimoriadne dbajú na rešpektovanie intimity a anonymity pacienta.

Bod 3. 
Pracovníci GYN – FIV-u vnímajú pacienta ako rovnocenného partnera v liečbe, ktorý má nárok na informácie o svojej liečbe a jej špecifikách. Sú si vedomí svojej povinnosti v rozsahu svojich kompetencií poučiť pacienta zrozumiteľným spôsobom o zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch vrátane rizík.

Bod 4. 
Všetky medicínske úkony v GYN – FIV-e (preventívne, diagnostické, liečebné) sú realizované v prvotriedne vybavenom zdravotníckom zariadení, dôsledne v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, dostupnými poznatkami lekárskych vied a etikou zdravotníckeho pracovníka.

Bod 5. 
Pracovníci GYN – FIV-u si ctia a zachovávajú život, chránia a podporujú ho od úplného začiatku a dbajú na blaho svojich pacientiek i pacientských párov.

Bod 6. 
Pracovníci GYN – FIV-u sa pri predpisovaní a odporúčaní liečby neriadia komerčnými hľadiskami, ale výlučne najnovšími poznatkami, profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a potrebami pacienta.

Bod 7. 
Pracovníci GYN – FIV-u nevykonávajú úkony, ktoré by odporovali ich svedomiu.

Bod 8. 
Zdravotnícky pracovník je povinný získať informovaný súhlas pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo splnomocneného zástupcu pred poskytnutím nezvratného zdravotníckeho výkonu.

Bod 9. 
V prípade výkonov asistovanej reprodukcie sú pacientky pravdivo informované o počte a kvalite vajíčok/embryí a spôsobe ošetrenia – rovnako, ako ich partneri o výsledkoch vyšetrenia spermií.

Bod 10. 
Biologický materiál uložený v laboratóriu podlieha špeciálnemu spôsobu ochrany a môže byť použitý len s písomným súhlasom oboch partnerov.

Bod 11. 
Pri darcovstve spermií sa dôsledne dodržiava anonymita darcu. Darcovstvo sa nesmie uskutočniť medzi pokrvnými príbuznými.

Bod 12. 
Všetky informácie získané pri liečbe pacienta sú považované za dôverné počas liečby i po jej ukončení. Pracovníci GYN – FIV-u zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa v pracovnom procese dozvedeli.

Bod 13. 
Povinnosťou pracovníkov GYN – FIV-u je dôkladne viesť dokumentáciu o liečbe pacientov, ktorá je považovaná za dôvernú, a môže s ňou byť nakladané len v súlade s platnou legislatívou. Všetky údaje o pacientoch a ich liečbe sú zdokumentované a chránené pred únikom informácií.


VITA NOVA kongres

7581

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina